قیر محلول (MC)

قیرهای محلول یا MC در دمای محیط به صورت مذاب می باشند ، این نوع قیرها با استفاده از قیرهای خالص و هیدروکربن های پالایشگاهی (کروسن) تولید شده است. هدف از استفاده ی این نوع قیر توان اسپری کردن آن جهت استفاده در راهسازی می باشد که در دمای محیط مایع می باشند .پس از اسپری کردن حلال این قیر تقطیر شده و قیر خالص باقی می ماند.

MC Datasheet

PROPERTY MC-30 MC-70 MC-250 MC-800 MC-3000
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Kinematic viscosity at 60 °C [140 °F], mm2/s 30 60 70 140 250 500 800 1600 3000 6000
Flash point (Tag open-cup), °C [°F] 38 [100] 38 [100] 66 [150] 66 [150] 66 [150]
DISTILLATE TEST
VOLUME PERCENT OF TOTAL DISTILLATE to 360 °C [680 °F]:
To 225 °C [437 °F] 35 25 20
To 260 °C [500 °F] 30 75 10 70 5 55 40 15
To 316 °C [600 °F] 75 95 65 93 60 90 45 85 15 75
Residue from distillation to 360 °C [680 °F], 50 55 67 75 80
PERCENT VOLUME BY DIFFERENCE
TEST ON RESIDUE FROM DISTILATION
Viscosity at 60 °C [140 °F], Pa·s *A 30 120 30 120 30 120 30 120 30 120
Ductility at 25 °C [77 °F], cm 100 100 100 100 100
Solubility, % 99 99 99 99 99
Water, % 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2