قیر خالص

پالایشگاه قیر برنت پارس جهت تولید قیر از وکیوم باتوم نظر به اینکه در حال حاضر برخی از مشتریان گرامی با توجه به دلایل خاص هنوز آمادگی استفاده از قیر های اصلاح شده را ندارند، قیر برنت پارس با ایجاد موقعیتی رقابتی توانایی تولید قیرهای نفوذی و گرانولی را دارا است که اکسیده نشده و برای مناسبترین پروژه های ساخت روسازی بهینه شده است.

تولید فنی بهتر قیرهای نفوذی و قیمت گذاری رقابتی مناسب، هدف ما در این مجموعه از محصولات است.

PEN Technical Datasheet

TEST METHOD 85/100 60/70 40/50 UNIT PROPERTIES
ASTM D70 1.01/1.06 1.01/1.06 1.01/1.06 Kg/cm3 Specific gravity @ 25°c
ASTM D5 85/100 60/70 40/50 mm/10 Penetration @ 25°c
ASTM D36 41/49 49/56 52/60 Softening point °c
ASTM D113 100 min 100 min 100 min cm Ductility @25 °c
ASTM D6 0.2 max 0.2 max 0.2 max %wt %Loss on heating(wt)
ASTM D5-D6 20 max 20 max 20 max % Drop in penetration after heating
ASTM D92 250 min 250 min 250 min Flash point °c
ASTM D2042 99 min 99 min 99 min %wt Solubility in Trichloroethylene
A.A.S.H.O.T102 Negative Negative Negative Spot test

VG – Viscosity Grade Bitumen

Property Units AC-2.5 AC-5 AC-10 AC-20 AC-30 AC-40 Test method
Viscosity, 140°F (60°C) P 250±  50 500± 100 1000± 200 2000± 400 3000± 600 4000± 800 ASTM D-2171
Viscosity, 275°F (135°C), Min cSt 80 110 150 210 250 300 ASTM D-2171
Penetration, 77°F (25°C), 100g, 5sec, Min 0.1 mm 200 120 70 40 30 20 ASTM D-5
Flash point, Cleveland open cup, Min °C 163 177 219 232 232 232 ASTM D-92
Solubility in trichloroethylene, Min %wt. 99 99 99 99 99 99 ASTM D-2042
Tests on residue from thin-film oven test:
  Viscosity, 140°F (60°C), Max P 1250 2500 5000 10000 15000 20000 ASTM D-2171
 Ductility, 77°F (25°C), 5cm/min, Min CM (1)100 100 50 20 15 10 ASTM D-113